ประกาศผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

  ประถมศึกษาปีที่ ๑  
  ประถมศึกษาปีที่ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๓  
ประถมศึกษาปีที่ ๔  
ประถมศึกษาปีที่ ๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๖  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๒  
  ประถมศึกษาปีที่ ๓  
  ประถมศึกษาปีที่ ๔  
  ประถมศึกษาปีที่ ๕  
  ประถมศึกษาปีที่ ๖  
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ