สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน ของครูในการที่จะอบรมนักเรียนให้เป็นคนดี

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ อ่อนน้อม ของนักเรียน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ