ปรัชญา

“ เพิ่มพูนความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำวินัย ”

เพิ่มพูนความรู้ หมายถึง ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายค้นคว้า ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ให้มีศักยภาพ ให้มีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

เชิดชูคุณธรรม หมายถึง ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และสมควรได้รับการยกย่องในสังคม

น้อมนำวินัย หมายถึง ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่าย ยอมรับ และเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสังคมอย่างเคร่งครัด สามารถดำรงตนอย่างมีวินัย และเป็นบรรทัดฐาน ในฐานะของพลเมืองที่ดีของสังคม


คำขวัญประจำโรงเรียน

“ บ้านแห่งที่สองสำหรับลูกของท่าน ”

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ