ฝ่ายธุรการและการเงิน


ภาระงาน:
  1. การดำเนินงานธุรการ
  2. การบริหารการเงิน
  3. การบริหารบัญชี
  4. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
  5. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ 
  6. งานสารสนเทศ
  7. งานสารบรรณ
  8. การรับนักเรียน


สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ