ฝ่ายบริหารทั่วไป


ภาระงาน:
  1. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
  2. งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. การประชาสัมพันธ์
  4. การบริการสาธารณะ
  5. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
  6. กิจกรรมต่าง ๆ

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ