กรรมการบริหารสถานศึกษา


1. นางนราลักษณ์  ดีบุญมี  ณ  ชุมแพ ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ กรรมการ
3. นางจิณห์วรา ตู้ทรัพย์ ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายนันทกร รติวรารัตน์ ผู้แทนครู กรรมการ
5. นายธีณพัฒน์ วีรธนาพงษ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
6. นางทัศนีย์ คมคาย ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
7. นางภัชราภรณ์ ค่ำคูณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นางบุญจง  สุพันทวี หัวหน้าฝ่ายธุรการ และการเงิน กรรมการและเลขานุการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ