วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา ใช้คุณธรรมนำความรู้ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย


พันธกิจ

  1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ภูมิใจในความเป็นไทย

  3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

  4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี ทางด้านภาษา, ดนตรี, ศิลปะ และกีฬา


สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ