ฝ่ายวิชาการ


ภาระงาน:
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 7. การนิเทศการศึกษา
 8. การแนะแนวการศึกษา
 9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
  สถานศึกษาอื่น
 11. ทะเบียนประวัตินักเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ